TIDMSSH1V 
 
 
 
 
 
  KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEEN 
YHTIÖKOKOUKSEEN 
 
 
 
  SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25. 
maaliskuuta 2021 klo 12.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa 
osoitteessa: Karvaamokuja 2B, 00380 Helsinki. 
 
  Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous 
järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai 
tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. 
 
  Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja 
käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan 
äänestämällä ennakkoon sekä 
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. 
Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun 
osasta C. "Ohjeita kokoukseen osallistuville". 
 
  Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta 
kokousmenettelystä Suomen eduskunnan Covid-19-pandemian 
leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen 
lain (677/2020) nojalla. Yhtiö on päättänyt 
ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta 
yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla 
huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden 
sidosryhmien terveys ja turvallisuus. 
 
 
 
  A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
  1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 
 
 
  2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
  Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja 
Markku Karppi. Mikäli Markku Karpilla ei painavasta syystä 
johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus 
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 
 
 
 
  3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN 
VALINTA 
 
 
 
  Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana 
toimii Niklas Nordström. Mikäli Niklas Nordströmillä 
ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia 
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, 
hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja 
ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 
 
  4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 
  5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON 
VAHVISTAMINEN 
 
  Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne 
osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon 
ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 
5 luvun 6 ja 6 a --:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien 
tietojen perusteella. 
 
  6. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 
 
  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, 
yhtiön 3.3.2021 julkistamat tilinpäätös, 
konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä 
tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.ssh.com/investors/financial-reports-fi, 
katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 
 
  Video yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta on 
nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.ssh.com/investors/agm-2021 viimeistään 10.3.2021 kello 
12.00. 
 
  7. TILINPÄÄTÖKSEN JA 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 
 
 
 
  8. TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGOSTA 
PÄÄTTÄMINEN 
 
  Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön 
tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan 
voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta. 
 
  Tilikauden ollessa tappiollinen, ei osakeyhtiölain 13 luvun 7 --:n 
mukaista vähemmistöosinkoa voida vaatia. 
 
  9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJIEN VASTUUVAPAUDESTA 
PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2020.-31.12.2020. 
 
 
 
  10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY 
 
  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, 
yhtiön 3.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan 
yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään 
tiedot yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen palkitsemisesta 
tilikaudella 2020, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 
Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.ssh.com/investors/agm-2021. Yhtiökokouksen 
päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on 
neuvoa-antava. 
 
  11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
  Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Juha Mikkonen 
sekä Sauli Kiuru, jotka yhdessä omistavat enemmistön 
yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, 
että hallituksen jäsenille maksetaan 24.000 euron vuosipalkkio 
ja hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euron vuosipalkkio toimikaudelta, 
joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. 
 
  12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ 
PÄÄTTÄMINEN 
 
  Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Juha Mikkonen 
sekä Sauli Kiuru, jotka yhdessä omistavat enemmistön 
yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, 
että hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistettaisiin neljä (4). 
 
  13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 
 
 
 
  Accendo Capital, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Juha Mikkonen 
sekä Sauli Kiuru, jotka yhdessä omistavat enemmistön 
yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, 
että hallitukseen valittaisiin: 
 
 
  -- Henri Österlund 
 
  -- Kai Tavakka 
 
  -- Sampo Kellomäki 
 
  -- Christian Fredrikson (uusi jäsen) 
 
  Christian Fredriksonin esittely löytyy 
www.ssh.com/investors/agm-2021. 
 
  Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 
 
 
 
  14. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 
 
  Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun 
mukaan. 
 
  15. TILINTARKASTAJAN VALINTA 
 
  Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan 
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, 
että KHT Erkka Talvinko jatkaa päävastuullisena 
tilintarkastajana. 
 
  16. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA 
SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN 
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 
 
  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, aikaisemmat 
antivaltuutukset kumoten, uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain 
10 luvun 1 --:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden 
erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen antamista 
hallitukselle seuraavin ehdoin: 
 
  Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään 
yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta 
maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 
--:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen 
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella 
voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa 
mahdollisesti olevia omia osakkeita. 
 
  Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu 
päättämään maksullisesta osakeannista ja 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. 
optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin 
yhtiökokouskin voisi niistä päättää. 
 
  Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun 
muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille 
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että 
poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. 
 
  Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden 
päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 
luvun 1 --:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin 
oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, 
merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan 
merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa 
osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
 
  Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2022 asti. 
 
  17. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 
 
  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
hallitus valtuutetaan päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä 
seuraavin ehdoin: 
 
  Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan 
hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla 
varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta. Omia 
osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien 
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 
 
  Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä 
yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava 
korkein hinta. 
 
  Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa 
valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden 
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön 
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin 
yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai 
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön 
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 
 
  Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa 
tehdä siten, että yhtiöllä tai sen 
tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien 
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden 
kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää 
kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 
 
  Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2022 asti. 
 
  18.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
 
  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat 
päätösehdotukset, palkitsemisraportti, SSH Communications 
Security Oyj:n tilinpäätös, 
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat 
osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 
www.ssh.com/investors/agm-2021 viimeistään 3.3.2021. 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.4.2021. 
 
  C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 
 
  Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous 
järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai 
tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistajat 
ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja 
käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon alla 
olevien ohjeiden mukaisesti. 
 
 
 
  Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua 
kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden 
välityksellä eikä kokousta videoida. Video yhtiön 
toimitusjohtajan katsauksesta on nähtävissä yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.ssh.com/investors/agm-2021 
viimeistään 10.3.2021 kello 12.00. Yhtiökokouksen 
päätökset julkaistaan pörssitiedotteella kokouksen 
jälkeen. 
 
  1.     Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 
 
 
 
  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 
maanantaina 15.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, 
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle 
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen 
ainoastaan äänestämällä ennakkoon 
jäljempänä kuvatulla tavalla sekä 
tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä 
kysymyksiä ennakkoon. 
 
  2.     Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 
 
  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 9.3.2021 klo 
12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien 
vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön 
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua 
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, 
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää 
ennakkoon viimeistään 19.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä 
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. 
 
  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten 
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero 
sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. 
Osakkeenomistajien SSH Communications Security Oyj:lle ja Euroclear 
Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään 
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
 
  Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat 
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen 
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.3.2021 klo 
12.00 -- 19.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla 
tavoilla: 
 
  a) Internetsivujen kautta: www.ssh.com/investors/agm-2021 
 
  Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan 
osakkeenomistajan henkilö- tai Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. 
Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta 
Euroclear Finland Oy:n palveluun, hänet ohjataan vahvaan 
sähköiseen tunnistamiseen. Yhteisöomistajien osalta 
vahvaa sähköistä tunnistamista ei vaadita. Vahva 
sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella. 
 
  b) Postitse tai sähköpostin kautta 
 
  Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla 
olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear 
Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, 
Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse 
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos osakkeenomistaja osallistuu 
yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse 
ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten 
toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen 
päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi 
yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä 
mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 
 
  Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.ssh.com/investors/agm-2021. 
 
  3.     Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 
 
 
  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja 
käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 
Myös osakkeenomistajan asiamies voi osallistua kokoukseen 
ainoastaan äänestämällä osakkeenomistajan 
puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla. 
 
 
 
  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava 
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen 
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri 
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies 
edustaa osakkeenomistajaa. 
 
 
 
  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse 
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen 
yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava 
perillä. 
 
 
 
  Ennakkoäänetyslomake on saatavilla yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.ssh.com/investors/agm-2021. 
 
  4.     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella 
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021. 
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että 
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti 
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
viimeistään maanantaina 22.3.2021 klo 10.00. 
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä 
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 
 
  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan 
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista 
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee 
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa 
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi 
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 
 
  Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee 
huolehtia ennakkoon äänestämisestä 
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta. 
 
  5.     Muut tiedot 
 
  Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa 
yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä 
äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen 
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset 
vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla 
osoitteeseen agm@ssh.com viimeistään 8.3.2021 klo 12.00. 
Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä 
vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä 
selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan 
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä 
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä vähintään yhden 
sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta 
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen 
puolesta annetut äänet jäävät ottamatta 
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen 
otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla 
www.ssh.com/investors/agm-2021/counterproposals viimeistään 
9.3.2021 klo 12.00. 
 
  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 
--:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 12.3.2021 klo 16.00 asti 
sähköpostitse osoitteeseen agm@ssh.com. Tällaiset 
osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin 
sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut 
vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön 
internetsivuilla www.ssh.com/investors/agm-2021/qa viimeistään 
17.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, 
että osakkeenomistaja esittää riittävän 
selvityksen osakeomistuksestaan. 
 
  Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien 
kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on 
38.802.233 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia. 
 
  Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset 
eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen 
eivätkä osakkeenomistajan 
äänimäärään. 
 
  Helsingissä, 3. päivänä maaliskuuta 2021 
 
  SSH Communications Security Oyj 
 
  Hallitus 
 
  Lisätietoja: 
 
  Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605 
 
  Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552 
 
  Jakelu: 
 
  Nasdaq Helsinki Oy 
 
  Keskeiset tiedotusvälineet 
 
  www.ssh.com 
 
  Liite 
 
 
  -- SSH Yhtiokokous 2021 - Yhtiokokouskutsu 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1dedd8be-ec95-4045-898f-f0fec3686eee 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2021 06:50 ET (11:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.