TIDMSSH1V 
 
 
  SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 
PÄÄTÖKSET 
 
 
 
 
 
  SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
tänään 25.3.2021 yhtiön pääkonttorilla 
Helsingissä. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi 
varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien 
tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. 
Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja 
käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan 
äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous 
hyväksyi kaikki hallituksen ja suurimpien osakkeenomistajien 
yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. 
 
  Yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2020 - 
31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajille. 
 
 
 
  Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön 
tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan 
voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta. 
 
 
 
  Varsinainen yhtiökokous hyväksyi toimielinten 
palkitsemisraportin. 
 
  Yhtiökokouksessa valittiin SSH Communications Security Oyj:n 
hallituksen jäseniksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Sampo 
Kellomäki ja uutena jäsenenä Christian Fredrikson. 
 
  Yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund. 
 
 
 
  Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: 
puheenjohtajalle 28.800 euroa, muille jäsenille 24.000 euroa. 
 
 
 
  Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen 
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, 
että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka 
Talvinko. 
 
 
 
  Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti 
valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 
enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella 
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:n mukaisia 
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai 
merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa 
erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia 
osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia 
osakkeita. 
 
  Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu 
päättämään maksullisesta osakeannista ja 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. 
optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin 
yhtiökokouskin voisi niistä päättää. 
Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun 
muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille 
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että 
poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. 
 
 
 
  Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden 
päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 
luvun 1 --:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin 
oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, 
merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan 
merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa 
osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
 
 
 
  Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2022 asti. 
 
 
 
  Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti 
valtuuttaa hallituksen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä 
siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön 
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla 
enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä 
määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu 
hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään 
hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa 
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus 
esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta 
käytettävän muun muassa yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden 
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön 
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin 
yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai 
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön 
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 
 
 
 
  Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa 
tehdä siten, että yhtiöllä tai sen 
tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien 
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden 
kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää 
kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 
 
 
 
  Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2022 asti. 
 
 
 
 
 
  SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ 
 
 
 
  Teemu Tunkelo 
 
  Toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 
  Lisätietoja: 
 
  Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552 
 
 
 
  Jakelu: 
 
  Nasdaq Helsinki Oy 
 
  Keskeiset tiedotusvälineet 
 
  www.ssh.com 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 07:36 ET (11:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.