TIDMIGN 
 

AB ,,Ignitis grup " (toliau -- ,,Ignitis grup " arba Bendrov ) 2021 m. liepos 9 d. suteiktas ,,MSCI ESG Ratings" AA reitingas (skal je nuo AAA iki CCC). Tai yra aukštesnis vertinimas, negu Bendrovei 2020 m. suteiktas A reitingas, kurio d ka Bendrov patenka tarp savo pramon s šakos lyderi reikšmingiausi ESG rizik ir galimybi valdymo at vilgiu.

,,MSCI ESG Ratings" vertinimas grind iamas Bendrov s atsparumu finansiškai reikšmingoms aplinkos, socialin mis ir valdysenos (angl. environmental, social, governance - ESG) rizikomis. Reitingas formuojamas atsi velgiant esmini ESG rizik ir galimybi poveik ir valdym Bendrov je. Galutis vertinimas yra pagr stas santykiniais mon s rezultatais, tai reiškia, kaip gerai Bendrov valdo ESG rizikas, lyginant su kitomis tos pačios pramon s šakos mon mis visame pasaulyje.

Naujausias reitingas atspindi ,,Ignitis grup s" tvirt sipareigojim kovoti su klimato kaita ma inant išmetam anglies dvideginio duj (CO2) kiek ir plečiant atsinaujinančios energijos portfel bei stiprinti gerosios moni valdysenos praktik 2020 m. tapus bir oje kotiruojama mone.

Bendrov s ESG rezultat gerinimas yra tvirtintas ,,Ignitis grup s" 2021--2024 m. Strateginio plano prioritetas.

Daugiau informacijos apie ESG reitingus galima rasti ,,Ignitis grup s" svetain je, adresu: www.ignitisgrupe.lt/lt/darnumas.

NUOSTATOS D L ATSAKOMYB S. ,,Ignitis grup s" čia naudojami bet kokie MSCI ESG RESEARCH LLC ar jos filial duomenys bei naudojami MSCI logotipai, preki enklai, paslaug enklai ar indeks pavadinimai nereiškia, kad MSCI remia, pritaria, rekomenduoja ar reklamuoja ,, Ignitis grup ". MSCI paslaugos ir duomenys yra MSCI ar jos informacijos teik j nuosavyb ir teikiami tokie, kokie yra, ir be garantijos. MSCI pavadinimai ir logotipai yra MSCI preki arba paslaug enklai.

Daugiau informacijos:

Art ras Ketlerius

,,Ignitis grup s" ryši su visuomene vadovas

arturas.ketlerius@ignitis.lt

+370 620 76076

 
 

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Alliancebernstein (LSE:0S0N)
Historical Stock Chart
From Aug 2021 to Sep 2021 Click Here for more Alliancebernstein Charts.
Alliancebernstein (LSE:0S0N)
Historical Stock Chart
From Sep 2020 to Sep 2021 Click Here for more Alliancebernstein Charts.